നിന്‍റെ സ്വാതന്ത്ര്യം, എന്‍റെ മൂക്ക് - Ravichandran C

August 17, 2018
00:0000:00

നിന്‍റെ സ്വാതന്ത്ര്യം, എന്‍റെ മൂക്ക് - Ravichandran C

Presentation by Ravichandran C at Jinachandran Auditorium , Kalpetta, Wayanad on 30/04/2018. Program organised by esSENSE Wayanad.

കുമ്പസാരം എന്ന വാരിക്കുഴി By Linton Thomas

August 9, 2018
00:0000:00

കുമ്പസാരം എന്ന വാരിക്കുഴി By Linton Thomas

The christian’s ticket out of hell is dissected in this informative presentation by Linton Thomas. If you have a family that goes to confession, please do yourselves a favour and watch this talk. A royal commission is considered to be Australia’s highest form of formal inquiry. The commission into child sexual abuse discovered that abuse took place most commonly in religious institutions (reported by 58.1% of survivors). The commission recommended that child sexual abuse disclosed during a religious confession should be reported. But the church is fiercely fighting this reform and once again, decided to be on the wrong side of history. Presentation was conducted by esSSENSE Melbourne on 23/07/2018 @ Chambly Hall Camberwell, Melbourne.

ഭഗവദ്ഗീതയിലെ ആത്മസങ്കല്‍പ്പം - Ravichandran C

August 7, 2018
00:0000:00

ഭഗവദ്ഗീതയിലെ ആത്മസങ്കല്‍പ്പം - Ravichandran C

Presentation by Ravichandran C. at Govt. Sanskrit College, Palayam, Thiruvananthapuram on 17/11/2017. Program Conducted by Govt Sanskrit College, Trivandram as a part of two day national seminar on ' The Politics of Cultural representation in literature'.

ഗുപ്തം | ILLUMINATI - Ravichandran C.

July 27, 2018
00:0000:00

Presentation by Ravichandran C. on the topic ' ILLUMINATI' at the one-day seminar Hawking 18' organised by esSENSE Kozhikode at the Hotel Alakapuri Auditorium , MM Ali Road, Kozhikode on April 29th, 2018.

Organizer: esSENSE Kozhikode
Camera & Editing: Ajesh Kumar

Podcast(Audio Only): podcast.esSENSEGlobal.com
Web Magazine: esSENSEGlobal.com

Facebook Page: https://www.facebook.com/essenseglobal
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/esSENSEGlobal

അമരശില്പികൾ : പരിണാമത്തിൻ്റെ പുതിയ മുഖം - കൃഷ്ണ പ്രസാദ്‌

July 25, 2018
00:0000:00

അമരശില്പികൾ : പരിണാമത്തിൻ്റെ പുതിയ മുഖം

A Speech by Krishna Prasad in the Seminar named 'ASPIRE 18' organised by esSENSE Idukki on 10 June, 2018 at Pension Bhavan Auditorium, Thodupuzha, Idukki, Kerala.

Organizer: Essense Global Idukki.
Camera & Editing: Hari Mukhathala

Podcast(Audio Only): podcast.esSENSEGlobal.com
Web Magazine: esSENSEGlobal.com

Facebook Page: https://www.facebook.com/essenseglobal
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/esSENSEGlobal

സ്കോട്ട്‌ലണ്ട്‌ സന്ദർശനം Full Episode by Santhosh Roy & Gayathri Suresh

July 23, 2018
00:0000:00

Travelogue - സ്കോട്ട്‌ലണ്ട്‌ സന്ദർശനം - Full Episode
തയ്യാറാക്കിയത്: Santhosh Roy
ശബ്ദം നൽികിയത്: Gayathri Suresh
എഡിറ്റിംഗ്: Hari Mukhathala

Article in Text Format: http://essenseglobal.com/travel

സ്കോട്ട്‌ലണ്ട്‌ സന്ദർശനം ഭാഗം – 5 by Santhosh Roy & Gayathri Suresh

July 22, 2018
00:0000:00

യാത്രാ വിവരണം: സ്കോട്ട്‌ലണ്ട്‌ സന്ദർശനം ഭാഗം – 5
തയ്യാറാക്കിയത്: Santhosh Roy
ശബ്ദം നൽികിയത് Gayathri Suresh
Article in Text Format: http://essenseglobal.com/travel/scotland-part5/

പെരുമഴക്കാലം - Vaisakhan Thampi & Hari Mukhathala

July 20, 2018
00:0000:00

പെരുമഴക്കാലം

Article: Vaisakhan Thampi 
Voice: Hari Mukhathala
BGM: Luminous Rain Kevin MacLeod (incompetech.com), Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 License, http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

സ്കോട്ട്‌ലണ്ട്‌ സന്ദർശനം ഭാഗം – 4 by Santhosh Roy & Gayathri Suresh

July 18, 2018
00:0000:00

യാത്രാ വിവരണം: സ്കോട്ട്‌ലണ്ട്‌ സന്ദർശനം ഭാഗം – 4
തയ്യാറാക്കിയത്: Santhosh Roy
ശബ്ദം നൽികിയത് Gayathri Suresh
Article in Text Format: http://essenseglobal.com/travel/scotland-part4/

സ്കോട്ട്‌ലണ്ട്‌ സന്ദർശനം ഭാഗം – 3 by Santhosh Roy & Gayathri Suresh

July 17, 2018
00:0000:00

യാത്രാ വിവരണം: സ്കോട്ട്‌ലണ്ട്‌ സന്ദർശനം ഭാഗം – 3
തയ്യാറാക്കിയത്: Santhosh Roy
ശബ്ദം നൽികിയത് Gayathri Suresh
Article in Text Format: http://essenseglobal.com/travel/scotland-part3/