നാരീപക്ഷ നിഗൂഢത | The Feminist Mystique - Vimal Vinod V K

July 13, 2018
00:0000:00

നാരീപക്ഷ നിഗൂഢത: അക്കാദമിക് ഫെമിനിസ്റ്റ് ധാരകളും സ്വതന്ത്രചിന്തയും

The Feminist Mystique: Academic Streams of Feminism & Freethought:

A Speech by Vimal Vinod V K in the Seminar named 'ASPIRE 18' organised by esSENSE Idukki on 10 June, 2018 at Pension Bhavan Auditorium, Thodupuzha, Idukki, Kerala.

Organizer: Essense Global Idukki.
Camera & Editing: Hari Mukhathala

Video mentioned in this Talk: https://youtu.be/qSehPoB3vwI?t=1121

സ്കോട്ട്‌ലണ്ട്‌ സന്ദർശനം ഭാഗം – 2 by Santhosh Roy & Gayathri Suresh

July 6, 2018
00:0000:00

യാത്രാ വിവരണം: സ്കോട്ട്‌ലണ്ട്‌ സന്ദർശനം ഭാഗം – 2
തയ്യാറാക്കിയത്: Santhosh Roy
ശബ്ദം നൽികിയത് Gayathri Suresh
Article in Text Format: http://essenseglobal.com/travel/scotland-part2

AMBEDKAR: The Man n’ the Mission - Ravichandran C

June 30, 2018
00:0000:00
Presentation by Ravichandran C. on the topic 'AMBEDKAR: The Man n' the Mission - Ravichandran C.'(അംബേദ്കര്‍: വ്യക്തിയും ദൗത്യവും- രവിചന്ദ്രന്‍ സി) at Cochn Shipyard, Erankulam , Kerala on 18/04/2018. The Program was organised by 'Federation of Central Govt. Sc/St Employes, Cochin Shypiyard, Kochi, India.

സ്കോട്ട്‌ലണ്ട്‌ സന്ദർശനം ഭാഗം – 1 by Santhosh Roy & Gayathri Suresh

June 30, 2018
00:0000:00

യാത്രാ വിവരണം: സ്കോട്ട്‌ലണ്ട്‌ സന്ദർശനം ഭാഗം – 1
തയ്യാറാക്കിയത്: Santhosh Roy
ശബ്ദം നൽികിയത് Gayathri Suresh
Article in Text Format: http://essenseglobal.com/travel/scotland-part1

നവയുഗ മയിലെണ്ണ! ആരോഗ്യവും ചികിത്സയും ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ - Vaisakhan Thampi

June 28, 2018
00:0000:00
Speech by Visakhan Thampi in a Seminar held at Barry Road Community Centre, Thomastown, Melbourne, Australia organised by esSENSE Melbourne on 26-May-2018

ഭീതിയുടെ രസതന്ത്രം - Priyadarshan E

June 27, 2018
00:0000:00
Speech by Priyadarshan in the Seminar named 'Charvakam 2018 ' organised by Yukthivadha Padana Kendram on 12/05/2018 at Town Hall, Ernakulam, Kerala.

മതസമൂഹത്തില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സ്വതന്ത്രചിന്ത സാദ്ധ്യമോ? - Suja Susan George

June 27, 2018
00:0000:00

Speech by Suja Susan George in the Seminar named 'Charvakam 2018 ' organised by Yukthivadha Padana Kendram on 12/05/2018 at Town Hall, Ernakulam, Kerala

ബിനോയ്‌ വിശ്വം @ ചാര്‍വാകം 2018

June 26, 2018
00:0000:00

Speech by  Binoy Viswam in the  Seminar named 'Charvakam 2018 ' organised by Yukthivadha Padana Kendram on 12/05/2018 at Town Hall, Ernakulam, Kerala

കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാര്‍ @ ചാര്‍വാകം 2018

June 25, 2018
00:0000:00

Speech by Kureepuzha Sreekumar in the  Seminar named 'Charvakam 2018 ' organised by Yukthivadha Padana Kendram on 12/05/2018 at Town Hall, Ernakulam, Kerala

അന്ത്യത്തിലേക്കുള്ള വഴികൾ - Vaisakhan Thampi

June 24, 2018
00:0000:00
Speech by Visakhan Thampi in a Seminar held at Canning Town Hall, Perth, Australia organised by esSENSE, Perth on 20-May-2018